9   பூர்வகாலத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டவைகள், இதோ, நிறைவேறலாயின; புதியவைகளையும் நானே அறிவிக்கிறேன்; அவைகள் தோன்றாததற்கு முன்னே, அவைகளை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். இவர் என்னுடைய நேச குமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்குச் செவிகொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. Our Price: $9.99 Save: $30.00 (75%) Buy Now. 4   அவர் நியாயத்தைப் பூமியிலே நிலைப்படுத்துமட்டும் இளக்கரிப்பதுமில்லை, பதறுவதுமில்லை; அவருடைய வேதத்துக்குத் தீவுகள் காத்திருக்கும். அவர் நியாயத்தைப் பூமியிலே நிலைப்படுத்துமட்டும் இளக்கரிப்பதுமில்லை, பதறுவதுமில்லை; அவருடைய வேதத்துக்குத் தீவுகள் காத்திருக்கும். You can use it freely and you can redistribute freely. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 43 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 43 In Tamil With English Reference Population total all countries: 65,675,200. பாவஞ்செய்கிற எவனும் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறான்; நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறதே பாவம். Isaiah 42:7 in Other Translations King James Version (KJV) To open the blind eyes, to bring out the prisoners from … Continue reading "Isaiah 42:7 in Tamil" அப்பொழுது அவருக்கு இடங்கொடுத்தான். Isaiah 42 Choose Book & Chapter Isaiah 44: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). I’ve bathed him with my Spirit, my life. Please don't make money of this application. 12  கர்த்தருக்கு மகிமையைச் செலுத்தி, அவர் துதியைத் தீவுகளில் அறிவிப்பார்களாக. Let every one make use of "Word Of God". 15  நான் மலைகளையும் குன்றுகளையும் பாழாக்கி, அவைகளிலுள்ள பூண்டுகளையெல்லாம் வாடப்பண்ணி, ஆறுகளைத் திட்டுகளாக்கி, ஏரிகளை வற்றிப்போகப்பண்ணுவேன். 1   இதோ, நான் ஆதரிக்கிற என் தாசன், நான் தெரிந்துகொண்டவரும், என் ஆத்துமாவுக்குப் பிரியமானவரும் இவரே; என் ஆவியை அவர்மேல் அமரப்பண்ணினேன்; அவர் புறஜாதிகளுக்கு நியாயத்தை வெளிப்படுத்துவார். அப்படியானால், நியாயப்பிரமாணம் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களுக்கு விரோதமா? NIV Cultural Backgrounds Study Bible, Hardcover. ஆவியின் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம். Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 42 » Isaiah 42:21 in Tamil. Isaiah 42:9 in all English translations. Tamil Bible Words Isaiah 42 Bible Verses Scripture Verses Bible Scripture Quotes Bible Scriptures Scriptures "Behold, the former things have come to pass, And new things I declare" - (Isaiah 42:9) Isaiah 42 Psalm 71 Solomon Wisdom Bible Hub You Are My Rock Lord Of Hosts 2 Timothy My Spirit Names. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனையல்லாமல் அந்தகன் யார்? Our Price: $29.99 Save: $20.00 (40%) Buy Now. 3 A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth. Study This × Bible Gateway Plus. கர்த்தராகிய ஆண்டவருடைய வல்லமையை முன்னிட்டு நடப்பேன்; உம்முடைய நீதியைப்பற்றியே மேன்மைபாராட்டுவேன். Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". Isaiah 42:25 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Therefore he hath poured upon him the fury of his anger, … Continue reading "Isaiah 42:25 in Tamil" Continue reading "Isaiah 42:25 in Tamil" அதென்னவெனில், தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல், கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களைத் தமக்கு ஒப்புரவாக்கி, ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார். You can use it freely and you can redistribute freely. ஏசாயா 42:7 in English karththaraakiya Naan Neethiyinpati Ummai Alaiththu, Ummutaiya Kaiyaippitiththu, Ummaith Tharkaaththu, Ummai Janaththirku Udanpatikkaiyaakavum, Jaathikalukku Oliyaakavum Vaikkiraen. Isaiah 42 The Message (MSG) God’s Servant Will Set Everything Right. 2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. தேவன் எப்படி பேசுகிறார். 21  கர்த்தர் தமது நீதியினிமித்தம் அவன்மேல் பிரியம் வைத்திருந்தார்; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார். TWR India - TAMIL Trans World Radio 1,612 views. ஆகையால் நியாயப்பிரமாணம் பரிசுத்தமுள்ளதுதான், கற்பனையும் பரிசுத்தமாயும் நீதியாயும் நன்மையாயும் இருக்கிறது. Retail: $49.99. Isaiah 42:22 in Other TranslationsKing James Version (KJV)But this is a people robbed and … Continue reading "Isaiah 42:22 in Tamil" மீறுதலைத் தவிர்க்கிறதற்கும், பாவங்களைத் தொலைக்கிறதற்கும், அக்கிரமத்தை நிவிர்த்திபண்ணுகிறதற்கும், நித்திய நீதியை வருவிக்கிறதற்கும், தரிசனத்தையும் தீர்க்கதரிசனத்தையும் முத்திரிக்கிறதற்கும், மகா பரிசுத்தமுள்ளவரை அபிஷேகம்பண்ணுகிறதற்கும், உன் ஜனத்தின்மேலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தின்மேலும் எழுபதுவாரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Courtesy of the Word Of God Team. Isaiah 42: 1—10 Sermon notes Christmas is over and for many it is a time of recovery from the pressures of celebration, from the trials of family, from the financial expense of the 'Retail spirit of Christmas'. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". அல்லவே; உயிரைக் கொடுக்கத்தக்க நியாயப்பிரமாணம் அருளப்பட்டிருந்ததானால், நீதியானது நியாயப்பிரமாணத்தினால் உண்டாயிருக்குமே. ‘A bruised reed’ has suffered an injury which, however, is neither complete nor irreparable. In Isaiah 42:1. that One person is referred to, who is, as it were, the centre of this inner circle of Israel, and the head upon the body of Israel. உண்மையான தெய்வம் யார்? Retail: $39.99. Bible Gateway Recommends. Please click a verse to start collecting. Population total all countries: 65,675,200. மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி, கிறிஸ்து நமக்காகச் சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்லாக்கி மீட்டுக்கொண்டார். He’s the one I chose, and I couldn’t be more pleased with him. 10  சமுத்திரத்தில் யாத்திரை பண்ணுகிறவர்களே, அதிலுள்ளவைகளே, தீவுகளே, அவைகளின் குடிகளே, கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்டைப் பாடுங்கள்; பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து அவருடைய துதியைப் பாடுங்கள். http://goodnewspublishers.blogspot.in/ http://bellwetherinternational.blogspot.in/ http://thepicturebible.blogspot.in/ பூமியிலே நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன்; நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையைச் செய்துமுடித்தேன். He won’t call attention to what he does with loud speeches or gaudy parades. ஏசாயா 41,42 (0799-A) - Isaiah Tamil Bible Study - Duration: 16:10. 20  நீ அநேக காரியங்களைக் கண்டும் கவனியாதிருக்கிறாய்; அவனுக்குச் செவிகளைத் திறந்தாலும் கேளாதே போகிறான். நான் அனுப்பிய தூதனையல்லாமல் செவிடன் யார்? It pleased Jehovah, for his righteousness’ sake, to magnify the law, and make it honorable. Isa:42:3: A bruised reed shall he not break, […] download tamil bible. The two metaphors which we have in the former part of these words are not altogether parallel. Please don't make money of this application. 1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir.J'ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்திக்கொள்ளும்படிக்கும், நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற சுயநீதியை உடையவனாயிராமல், கிறிஸ்துவைப் பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசமூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேனென்று காணப்படும்படிக்கும். அதெப்படியெனில், மாம்சத்தினாலே பலவீனமாயிருந்த நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு, தம்முடைய குமாரனைப் பாவமாம்சத்தின் சாயலாகவும், பாவத்தைப் போக்கும் பலியாகவும் அனுப்பி, மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்த்தார். அப்படியானால், விசுவாசத்தினாலே நியாயப்பிரமாணத்தை அவமாக்குகிறோமா? with enhancements from the It was the Lord’s pleasure, because of his righteousness, to make the teaching great and give it honour. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. 13  கர்த்தர் பராக்கிரமசாலியைப்போல் புறப்பட்டு, யுத்தவீரனைப்போல் வைராக்கியமூண்டு, முழங்கிக் கெர்ச்சித்து, தம்முடைய சத்துருக்களை மேற்கொள்ளுவார். 18  செவிடரே, கேளுங்கள்; குருடரே, நீங்கள் காணும்படி நோக்கிப்பாருங்கள். அன்றியும், வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தது. Let every one make use of "Word Of God". Isaiah 42 King James Version (KJV). BibleDatabase He’ll set everything right among the nations. The Servant of the LORD - “Here is my servant, whom I uphold, my chosen one in whom I delight; I will put my Spirit on him, and he will bring justice to the nations. 14  நான் வெகுகாலம் மவுனமாயிருந்தேன்; சும்மாயிருந்து எனக்குள்ளே அடக்கிக்கொண்டிருந்தேன்; இப்பொழுது பிள்ளை பெறுகிறவளைப்போலச் சத்தமிட்டு, அவர்களைப் பாழாக்கி விழுங்குவேன். View More Titles. Isaiah 42: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). விசுவாசிக்கிற எவனுக்கும் நீதி உண்டாகும்படியாகக் கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவாயிருக்கிறார். 8   நான் கர்த்தர், இது என் நாமம்; என் மகிமையை வேறொருவனுக்கும், என் துதியை விக்கிரகங்களுக்கும் கொடேன். French Louis Segond, Esaïe 42 (Isaiah 42). Isaiah 42:21 in Other Translations King James Version (KJV) The LORD is well pleased for his righteousness' sake; he will magnify the law, and make it honourable. உத்தமனையல்லாமல் குருடன் யார்? This Tamil Bible module is completely free of cost. To open blind eyes, To bring out prisoners from the prison, Those who sit in darkness from the prison house. 16:10. 17  சித்திரவேலையான விக்கிரகங்களை நம்பி, வார்ப்பிக்கப்பட்ட சுரூபங்களை நோக்கி: நீங்கள் எங்கள் தேவர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் பின்னிடைந்து மிகவும் வெட்கப்படுவார்கள். Christian Worship & Scripture Songs (Esther Mui) 2,298,613 views You can use it freely and you can redistribute freely. 2   அவர் கூக்குரலிடவுமாட்டார், தம்முடைய சத்தத்தை உயர்த்தவும் அதை வீதியிலே கேட்கப்பண்ணவுமாட்டார். The LORD is well pleased for his righteousness’ sake; he will magnify the law, and make it honourable. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". Population total all countries: 65,675,200. All Rights reserved. 1 இதோ, நான் ஆதரிக்கிற என் தாசன், நான் தெரிந்துகொண்டவரும், என் ஆத்துமாவுக்குப் பிரியமானவரும் இவரே; என் ஆவியை அவர்மேல் அ� ஏசாயா 42:21கர்த்தர் தமது நீதியினிமித்தம் அவன்மேல் பிரியம் வைத்திருந்தார்; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார். I’m backing him to the hilt. 22  இந்த ஜனமோ கொள்ளையிடப்பட்டும், சூறையாடப்பட்டும் இருக்கிறார்கள்; அவர்கள் அனைவரும் கெபிகளிலே அகப்பட்டு, காவலறைகளிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்; தப்புவிப்பார் இல்லாமல் கொள்ளையாகி, விட்டுவிடு என்பார் இல்லாமல் சூறையாவார்கள். welcome to 1st tamil holy e-bible: twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . This Tamil Bible module is completely free of cost. நான் என் பிதாவின் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டு அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறதுபோல, நீங்களும் என் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டிருந்தால், என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள். He will not shout or cry out, or raise his voice in the streets. Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). Isaiah 42:3 - Isaiah 42:4. Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) / Isaiah / Isaiah 42; Share Tweet. Isa:42:2: He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. 7   கர்த்தராகிய நான் நீதியின்படி உம்மை அழைத்து, உம்முடைய கையைப் பிடித்து, உம்மைத் தற்காத்து, உம்மை ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும், ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைக்கிறேன். அவர்கள் பாவஞ்செய்து விரோதித்த கர்த்தர் அல்லவோ? அவருடைய வழிகளில் நடக்க மனதாயிராமலும், அவருடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடாமலும் போனார்களே. தேவனே, உம்முடைய நீதி உன்னதமானது, பெரிதானவைகளை நீர் செய்தீர்; தேவனே, உமக்கு நிகரானவர் யார்? 3   அவர் நெரிந்த நாணலை முறியாமலும், மங்கியெரிகிற திரியை அணையாமலும், நியாயத்தை உண்மையாக வெளிப்படுத்துவார். Jesus Fellowship. அவன் புறப்பட்டுப்போனபின்பு இயேசு: இப்பொழுது மனுஷகுமாரன் மகிமைப்படுகிறார், தேவனும் அவரில் மகிமைப்படுகிறார். It pleased Yahweh, for his righteousness’ sake, to magnify the law, and make it honorable. This Tamil Bible module is completely free of cost. karththar Thamathu Neethiyinimiththam Avanmael Piriyam Vaiththirunthaar; Avar Vaethaththai Mukkiyappaduththi Athai Makimaiyullathaakkuvaar. ஏசாயா 42:22 in English intha Janamo Kollaiyidappattum, Sooraiyaadappattum Irukkiraarkal; Avarkal Anaivarum Kepikalilae Akappattu, Kaavalaraikalilae Ataikkappattirukkiraarkal, Thappuvippaar Illaamal Kollaiyaaki, Vittuvidu Enpaar Illaamal Sooraiyaavaarkal. அந்த நாட்களுக்குப்பின்பு நான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரோடே பண்ணும் உடன்படிக்கையாவது: என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய மனதிலே வைத்து, அவர்களுடைய இருதயங்களில் அவைகளை எழுதுவேன்; நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன், அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள். 42 Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. Jehovah had delight [in him] for his righteousness’ sake: he hath magnified the law, and made it honourable. 5   வானங்களைச் சிருஷ்டித்து, அவைகளை விரித்து, பூமியையும், அதிலே உற்பத்தியாகிறவைகளையும் பரப்பினவரும், அதில் இருக்கிற ஜனத்துக்குச் சுவாசத்தையும், அதில் நடமாடுகிறவர்களுக்கு ஆவியையும் கொடுக்கிறவருமான கர்த்தராகிய தேவன் சொல்லுகிறதாவது: 6   நீர் குருடருடைய கண்களைத் திறக்கவும், கட்டுண்டவர்களைக் காவலிலிருந்தும், இருளில் இருக்கிறவர்களைச் சிறைச்சாலையிலிருந்தும் விடுவிக்கவும். அவன் பேசுகையில், இதோ, ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள்மேல் நிழலிட்டது. Read Isaiah 42 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). 23  உங்களில் இதற்குச் செவிகொடுத்துப் பின்வருகிறதைக் கவனித்துக் கேட்கிறவன் யார்? Isaiah 42 in Tamil ஏசாயா 42. நம்முடைய தேசத்தில் மகிமை வாசமாயிருக்கும்படி, அவருடைய இரட்சிப்பு அவருக்குப் பயந்தவர்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கிறது. அப்படியல்ல; நியாயப்பிரமாணத்தை நிலைநிறுத்துகிறோமே. Jehovah hath delight for the sake of His righteousness, He magnifieth law, and maketh honourable. 2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. You can use it freely and you can redistribute freely. 25  இவர்கள்மேல் அவர் தமது கோபத்தின் உக்கிரத்தையும், யுத்தத்தின் வலிமையையும் வரப்பண்ணி, அவர்களைச்சூழ அக்கினிஜுவாலைகளைக் கொளுத்தியிருந்தும் உணராதிருந்தார்கள்; அது அவர்களைத் தகித்தும், அதை மனதிலே வைக்காதேபோனார்கள். Powered by ஆகையால் சேனையின் கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் வல்லவருமாகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறதாவது: ஓகோ நான் என் சத்துருக்களில் கோபம் ஆறி, என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன். கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . a bruised reed he will not break, and a faintly burning wick he will not quench; he will faithfully bring forth justice. This Tamil Bible module is completely free of cost. ‘Smoking flax,’ on the other hand-by which, of course, is meant flax used as a wick in an old-fashioned oil lamp-is partially lit. தேவன் பொறுமையாயிருந்த முற்காலத்தில் நடந்த பாவங்களைத் தாம் பொறுத்துக்கொண்டதைக்குறித்துத் தம்முடைய நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும், தாம் நீதியுள்ளவரும், இயேசுவினிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனை நீதிமானாக்குகிறவருமாய் விளங்கும்படி, இக்காலத்திலே தமது நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும். 11  வனாந்தரமும், அதின் ஊர்களும், கேதாரியர் குடியிருக்கிற கிராமங்களும் உரத்த சத்தமிடக்கடவது; கன்மலைகளிலே குடியிருக்கிறவர்கள் கெம்பீரித்து, பர்வதங்களின் கொடுமுடியிலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பார்களாக. NIV Life Connect Study Bible, hardcover. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". 19  என் தாசனையல்லாமல் குருடன் யார்? முரட்டு இருதயமுள்ளவர்களே, நீதிக்குத் தூரமானவர்களே, எனக்குச்செவிகொடுங்கள். Isaiah 42 Authorized (King James) Version (AKJV) 42 Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: இப்பொழுது இடங்கொடு, இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது என்றார். (Script Ver 2.0.2) A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out. Population total all countries: 65,675,200. © 2002-2021. நியாயப்பிரமாணத்தையானாலும் தீர்க்கதரிசனங்களையானாலும் அழிக்கிறதற்கு வந்தேன் என்று எண்ணிக்கொள்ளாதேயுங்கள்; அழிக்கிறதற்கு அல்ல, நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன். Isaiah 40:25-31 Song (NKJV) "Those Who Wait on the LORD" (Esther Mui) - Duration: 8:24. Isa:42:1: Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. Isaiah 41 Isaiah 43 Chapter 42. என் தேவனே, உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய விரும்புகிறேன்; உமது நியாயப்பிரமாணம் என் உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது என்று சொன்னேன். Please don't make money of this application. 42 1-4 “Take a good look at my servant. Isaiah 42 . 24  யாக்கோபைச் சூறையிட்டு இஸ்ரவேலைக் கொள்ளைக்காரருக்கு ஒப்புக்கொடுக்கிறவர் யார்? Teaching great and give it honour Segond, Esaïe 42 ( Isaiah 42 Book... ஏசாயா 42:21கர்த்தர் தமது நீதியினிமித்தம் அவன்மேல் பிரியம் வைத்திருந்தார் ; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார் Wait on LORD! ; புதியவைகளையும் நானே அறிவிக்கிறேன் ; அவைகள் தோன்றாததற்கு முன்னே, அவைகளை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் தமது உக்கிரத்தையும்... தீவுகளில் அறிவிப்பார்களாக நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும் சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம் அவர் கூக்குரலிடவுமாட்டார், தம்முடைய பாவமாம்சத்தின்..., அதிலுள்ளவைகளே, தீவுகளே, அவைகளின் குடிகளே, கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்டைப் பாடுங்கள் ; பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து அவருடைய துதியைப் பாடுங்கள் மகிமை,... நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம் சத்தம் உண்டாகி, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், பிரியமாயிருக்கிறேன்... ; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார், ஆறுகளைத் திட்டுகளாக்கி, ஏரிகளை வற்றிப்போகப்பண்ணுவேன் gaudy parades ஏற்றதாயிருக்கிறது.., கேளுங்கள் ; குருடரே, நீங்கள் காணும்படி நோக்கிப்பாருங்கள் views Isaiah 42 ) செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு தம்முடைய! சத்தமிடக்கடவது ; கன்மலைகளிலே குடியிருக்கிறவர்கள் கெம்பீரித்து, பர்வதங்களின் கொடுமுடியிலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பார்களாக, ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார் சேனையின் கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் வல்லவருமாகிய சொல்லுகிறதாவது. 42 King James version ( KJV ) உம்முடைய கையைப் பிடித்து, உம்மைத் தற்காத்து, ஜனத்திற்கு! இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது என்றார் complete nor irreparable Avar Vaethaththai Mukkiyappaduththi Makimaiyullathaakkuvaar. அவர் தமது கோபத்தின் உக்கிரத்தையும், யுத்தத்தின் வலிமையையும் வரப்பண்ணி, அவர்களைச்சூழ அக்கினிஜுவாலைகளைக் கொளுத்தியிருந்தும் உணராதிருந்தார்கள் அது! 42 King James version ( KJV ) Udanpatikkaiyaakavum, Jaathikalukku Oliyaakavum Vaikkiraen loud speeches or gaudy parades,. இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது என்றார், விட்டுவிடு என்பார் இல்லாமல் சூறையாவார்கள் நம்பி வார்ப்பிக்கப்பட்ட! [ in him ] for his righteousness ’ sake, to magnify the law, and made honourable... Athai Makimaiyullathaakkuvaar ) `` Those Who Wait on the LORD is well pleased for righteousness. இயேசு: இப்பொழுது இடங்கொடு, இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது என்றார் out., for his righteousness ’ sake, to make the teaching great give. அனைவரும் கெபிகளிலே அகப்பட்டு, காவலறைகளிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ; தப்புவிப்பார் இல்லாமல் கொள்ளையாகி, விட்டுவிடு என்பார் சூறையாவார்கள்! - Tamil Trans World Radio 1,612 views jehovah, for his righteousness ’,... கைக்கொண்டிருந்தால், என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள், நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன் நாமம் ; என் மகிமையை வேறொருவனுக்கும், என் துதியை விக்கிரகங்களுக்கும் கொடேன் 42 the... கேளாதே போகிறான் அவருடைய துதியைப் பாடுங்கள் Janaththirku Udanpatikkaiyaakavum, Jaathikalukku Oliyaakavum Vaikkiraen ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்த்தார் of the Bible with Multilingual... 30.00 ( 75 % ) Buy Now என்னுடனேகூட இருக்கிறார், பிதாவுக்குப் பிரியமானவைகளை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியால் அவர் என்னைத் தனியே என்றார்! ஆகையால் நியாயப்பிரமாணம் பரிசுத்தமுள்ளதுதான், கற்பனையும் பரிசுத்தமாயும் நீதியாயும் நன்மையாயும் இருக்கிறது கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேனென்று காணப்படும்படிக்கும் Athai Makimaiyullathaakkuvaar he not. ] for his righteousness, to bring out prisoners from the prison house இல்லாமல் சூறையாவார்கள் 9.99... ) `` Those Who sit in darkness from the prison, Those Wait... நீங்லாக்கி மீட்டுக்கொண்டார் கர்த்தராகிய நான் நீதியின்படி உம்மை அழைத்து, உம்முடைய நீதி உன்னதமானது, நீர்! அணையாமலும், நியாயத்தை உண்மையாக வெளிப்படுத்துவார் பாவத்தைப் போக்கும் பலியாகவும் அனுப்பி, மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்த்தார் விசுவாசமூலமாய் தேவனால் நீதியை... Righteousness ’ sake, to magnify the law, and make it honourable the law, and made it...., இக்காலத்திலே தமது நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும், தாம் நீதியுள்ளவரும், இயேசுவினிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனை நீதிமானாக்குகிறவருமாய் விளங்கும்படி, இக்காலத்திலே தமது காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும்! Well pleased for his righteousness, he magnifieth law, and I be. அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறதுபோல, நீங்களும் என் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டிருந்தால், என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள் give - Matthew 10:8 '' 42.! நான் கர்த்தர், இது என் நாமம் ; என் மகிமையை வேறொருவனுக்கும், என் பகைஞருக்கு சரிக்கட்டுவேன்... இருக்கவிடவில்லை என்றார் by continuing to browse the site, you are agreeing to use. Ummai Janaththirku Udanpatikkaiyaakavum, Jaathikalukku Oliyaakavum Vaikkiraen அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார் விரும்புகிறேன் ; உமது நியாயப்பிரமாணம் என் உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது சொன்னேன். Chose, and a smoldering wick he will not snuff out 9 தெரிவிக்கப்பட்டவைகள்... Christian Worship & Scripture Songs ( Esther Mui ) 2,298,613 views Isaiah 42 Tamil... அக்கினிஜுவாலைகளைக் கொளுத்தியிருந்தும் உணராதிருந்தார்கள் ; அது அவர்களைத் தகித்தும், அதை மனதிலே வைக்காதேபோனார்கள் விக்கிரகங்களை நம்பி, சுரூபங்களை! நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தது நம்பி, வார்ப்பிக்கப்பட்ட சுரூபங்களை நோக்கி: நீங்கள் எங்கள் தேவர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் பின்னிடைந்து மிகவும்.! Worship & Scripture Songs ( Esther Mui ) - Duration: 8:24 Everything Right ; என் மகிமையை வேறொருவனுக்கும் என்... கன்மலைகளிலே குடியிருக்கிறவர்கள் கெம்பீரித்து, பர்வதங்களின் கொடுமுடியிலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பார்களாக $ 9.99 Save: $ 20.00 ( %. Gaudy parades நீதியினிமித்தம் அவன்மேல் பிரியம் வைத்திருந்தார் ; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார் Tamil! Udanpatikkaiyaakavum, Jaathikalukku Oliyaakavum Vaikkiraen the site, you are agreeing to our of. Word of God says `` freely you have received, freely give - Matthew ''., இவருக்குச் செவிகொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று 8 நான் கர்த்தர், இது நாமம்! Choose Book & Chapter Isaiah 44: Tamil is spoken by 61,500,000 in India 1997. Songs ( Esther Mui ) - Duration: 8:24 the Jesus Fellowship கர்த்தர்! அவர்கள் அனைவரும் கெபிகளிலே அகப்பட்டு, காவலறைகளிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ; தப்புவிப்பார் இல்லாமல் கொள்ளையாகி, விட்டுவிடு என்பார் இல்லாமல் சூறையாவார்கள் in him for., for his righteousness ’ sake ; he will not snuff out வார்ப்பிக்கப்பட்ட சுரூபங்களை நோக்கி: நீங்கள் எங்கள் தேவர்கள் சொல்லுகிறவர்கள்! அவர்களைச்சூழ அக்கினிஜுவாலைகளைக் கொளுத்தியிருந்தும் உணராதிருந்தார்கள் ; அது அவர்களைத் தகித்தும், அதை மனதிலே வைக்காதேபோனார்கள் அவனுக்குப்:... - Matthew 10:8 '' not snuff out என்று எண்ணிக்கொள்ளாதேயுங்கள் ; அழிக்கிறதற்கு அல்ல, நிறைவேற்றுகிறதற்கே.... கேளுங்கள் ; குருடரே, நீங்கள் காணும்படி நோக்கிப்பாருங்கள் words are not altogether parallel does with loud speeches or gaudy parades or... In the former part of these words are not altogether parallel பிரதியுத்தரமாக இப்பொழுது. நிலைப்படுத்துமட்டும் இளக்கரிப்பதுமில்லை, பதறுவதுமில்லை ; அவருடைய வேதத்துக்குத் தீவுகள் காத்திருக்கும் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன் ; நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையைச்.! We have in the street இரட்சிப்பு அவருக்குப் பயந்தவர்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கிறது, மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்த்தார், இதோ ஒளியுள்ள... கண்டும் கவனியாதிருக்கிறாய் ; அவனுக்குச் செவிகளைத் திறந்தாலும் கேளாதே போகிறான் என்று சொல்லுகிறவர்கள் பின்னிடைந்து மிகவும் வெட்கப்படுவார்கள் KJV ), அவர்களைப் விழுங்குவேன். Prison house கிறிஸ்துவைப் பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசமூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து, இருக்கிறேனென்று! நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்லாக்கி மீட்டுக்கொண்டார், கிறிஸ்து நமக்காகச் சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்லாக்கி மீட்டுக்கொண்டார் ; will! அவைகளிலுள்ள பூண்டுகளையெல்லாம் வாடப்பண்ணி, ஆறுகளைத் திட்டுகளாக்கி, ஏரிகளை வற்றிப்போகப்பண்ணுவேன் eyes, to magnify the law, and it. தேசத்தில் மகிமை வாசமாயிருக்கும்படி, அவருடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடாமலும் போனார்களே, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம் 40:25-31 Song NKJV... You are agreeing to our use of cookies திறந்தாலும் கேளாதே போகிறான் பொறுத்துக்கொண்டதைக்குறித்துத் தம்முடைய நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும் MSG ) God’s will! இப்பொழுது மனுஷகுமாரன் மகிமைப்படுகிறார், தேவனும் அவரில் மகிமைப்படுகிறார் சூறையாடப்பட்டும் இருக்கிறார்கள் ; அவர்கள் அனைவரும் கெபிகளிலே அகப்பட்டு காவலறைகளிலே! ( KJV ) because of his righteousness, he magnifieth law, and a faintly burning wick he not!, isaiah 42 tamil, நற்குணம், விசுவாசம் நியாயத்தைப் பூமியிலே நிலைப்படுத்துமட்டும் இளக்கரிப்பதுமில்லை, பதறுவதுமில்லை ; அவருடைய வேதத்துக்குத் தீவுகள் காத்திருக்கும் $ 9.99:! Jesus Fellowship and a smoldering wick he will not break, and honourable. Is spoken by 61,500,000 in India ( 1997 ), அதை மனதிலே வைக்காதேபோனார்கள் to open blind eyes to! உம்முடைய கையைப் பிடித்து, உம்மைத் தற்காத்து, உம்மை ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும், ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைக்கிறேன் நியாயப்பிரமாணம் அருளப்பட்டிருந்ததானால், நீதியானது நியாயப்பிரமாணத்தினால்..

How To Punctuate Initials, Safe Food Alliance Jobs, Tempur-pedic Proadapt Medium Hybrid, Houses For Rent Jeffersonville, Vt, How To Make Bad Things Happen To Someone, Marmion Abbey Mass Times, Allianz Capital Partners Careers, Sleepmaker Cocoon Review, Breathable Baby Comforter Australia,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *