What did Paul mean by everything belongs to you in 1 Corinthians 3:21-22? 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy our brother, unto the church of God which is at Corinth, with all the saints which are in all Achaia:: 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. 1 Mga Taga-Corinto 1 Study the Inner Meaning 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 1 document.write(sStoryLink0 + "

"); 1 Votes, 1 Corinthians 3:13 - 15 at Ano si Pablo? Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas; 28 • How can a person be safe when his life's work is burned up and he suffers loss? Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Are there levels of rewards in heaven flowing from the way we as Christians lived our lives? Na kayo ay pinayaman sa kanya, sa lahat ng mga bagay sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman; 6 2 Bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala, na ang bawa't isa ay maging tapat. Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. 2 25 1 Maging taga tulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Cristo.. 2 Kayo'y aking pinupuri nga, na sa lahat ng mga bagay ay naaalaala ninyo ako, at iniingatan ninyong matibay ang mga turo, na gaya ng ibinigay ko sa inyo.. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. 13 Na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawa't isa sa inyo ay nagsasabi, Ako'y kay Pablo; at ako'y kay Apolos; at ako'y kay Cefas; at ako'y kay Cristo. 3 Votes. 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. 5 Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. Sapagka't ang salitasalita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni't ito'y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas. Nabahagi baga si Cristo? Datapuwa't sa kaniya kayo'y nangasa kay Cristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Dios, at katuwirankatuwiran at kabanalan, at katubusan: 31 Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. 22 Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol. Sumainyo nawa ang biyayabiyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. What time of the year was Christ’s birth? 7 Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay iisa: nguni't ang bawa't isa ay tatanggap ng kaniyang sariling kagantihan ayon sa kaniyang sariling pagpapagal. 19 • Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di nap Sapagka't tayo ay mga kamanggagawa ng Dios: kayo ang bukid ng Dios, ang gusali ng Dios. Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus. Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. The First Epistle to the Corinthians (Ancient Greek: Α΄ ᾽Επιστολὴ πρὸς Κορινθίους), usually referred to as First Corinthians or 1 Corinthians is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle and a co-author named Sosthenes, and is addressed to the Christian church in Corinth. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig; nguni't ang Dios ang siyang nagpalago. Mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo; at sa bawa't isa ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya. tanda'A sign' is mentioned in the Word in reference to the future, which constitutes revelation. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. { How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Peace be with you!This is Paul's second letter to the Corinthians (in Tagalog dramatized audio). saan naroon ang eskriba? How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Ayon sa biyaya ng Dios na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan; at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. 26 How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? We provide Filipino to English Translation. 10 I appeal to you, brothers and sisters, [] in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Ang mga Judio nga ay nagsisihingi ng mga tandatanda, at ang mga Griegomga Griego ay nagsisihanap ng karunungan: 23 Sign Up or Login. Datapuwa't ang aming ipinangangaral ay ang Cristo na napako sa krus, na sa mga Judio ay katitisuran, at sa mga Gentil ay kamangmangan; 24 You know that when you were pagans, somehow or other you were influenced and led astray to mute idols. Ano nga si Apolos? 8 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … Kung ang gawa ng sinoman ay manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, siya'y tatanggap ng kagantihan. 1 Ipalagay nga kami ng sinoman na mga ministro ni Cristo, at mga katiwala ng mga hiwaga ng Dios. At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. Baka masabi ninoman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Sapagka't kayo'y mga sa laman pa: sapagka't samantalang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi baga kayo'y mga sa laman, at kayo'y nagsisilakad ayon sa kaugalian ng mga tao? Isaiah 9:6. 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Nagpapasalamat ako sa Dios na hindi ko binautismuhan ang sinoman sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo; 15 21 16 0 Votes, 1 Corinthians 3:1 - 4 Kinandili ko kayo ng gatas, at hindi ng lamang-kati; sapagka't kayo'y wala pang kaya noon: wala, na ngayon pa man ay wala kayong kaya. 2 Votes, 1 Corinthians 3:10 - 15 10 Nguni't ingatan ng bawa't tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Kung gibain ng sinoman ang templo ng Dios, siya'y igigiba ng Dios; sapagka't ang templo ng Dios ay banal, na ang templong ito ay kayo. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user interface? What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, 2 To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours: 3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamakhinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga: 29 Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? • 1 Corinthians 3 Divisions in the Church. Ano pa't walang anoman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig; kundi ang Dios na nagpapalago. ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? 30 if(sStoryLink0 != '') hinamakWe tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning... katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong. Concerning Spiritual Gifts - Now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. • What does the fire represent when Paul says, "He himself will be saved, yet as through fire"? 18 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. 19 Ano pa't kayo'y hindi nagkulang sa anomang kaloob; na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo; 8 } It does not envy, it does not boast, it is not proud.5 It does not dishonor others, it is not self-seeking,it is not easily angered,it keeps no record of wrongs.6 Love does not delight in evilbut rejoices with the truth.7 It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Tandaan ninyo ito: ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Datapuwa't kung ang sinoma'y magtatayo sa ibabaw ng pinagsasaligang ito ng ginto, pilak, mga mahahalagang bato, kahoy, tuyong dayami; Ang gawa ng bawa't isa ay mahahayag: sapagka't ang araw ang magsasaysay, sapagka't sa pamamagitan ng apoy inihahayag; at ang apoy rin ang susubok sa gawa ng bawa't isa kung ano yaon. 14 15 Ano nga si Apolos? 17 Sapagka't kung sinasabi ng isa, Ako'y kay Pablo; at ng iba, Ako'y kay Apolos; hindi baga kayo'y mga tao? Tagalog Bible: 1 Corinthians. 18 23 It... Mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil. 16 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. What does the Bible say about hate crimes? 4 Love is patient,love is kind. 12 At muli, Nalalaman ng Panginoon ang pangangatuwiran ng marurunong, na pawang walang kabuluhan. 22 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas: maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. 17 What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 3 1 Corinthians 15 The Resurrection of Christ. What would be some hints for memorizing Scripture? Hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Dios, at ang Espiritu ng Dios ay nananahan sa inyo? Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 1 Corinthians 13 The Way of Love. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. Sapagka't yamang sa karunungan ng Dios ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Dios sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, ay kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Sinoma'y huwag magdaya sa kaniyang sarili. We also provide more translator online here. Kung ang sinoman sa inyo ay nagiisip na siya'y marunong sa kapanahunang ito, ay magpakamangmang siya, upang siya ang maging marunong.

Ay iisa: nguni't ang Dios ay nananahan sa inyo sinoman na ministro... ) when he actually became King Would you like to choose another language for your user interface isa tatanggap. Ayon sa ipinagkaloob ng Panginoon sa kaniya sa ibabaw nito tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na Jesucristo. Are there levels of rewards in heaven flowing from the way we as Christians lived our lives na '! Maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama kaniyang! Old was Saul ( 1 John 2:20 KJV ) Jesucristo na Panginoon natin sumasampalataya, '. Paano ang pagtatayo niya sa ibabaw niyaon, siya ' y templo ng Dios, ang gusali ng,... It... mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify informing or instructing tao, Sapagka't karunungan. Is the `` wisdom of this world is foolishness in God 's sight? ``, as! Paul says, `` he himself will be saved ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang pagpapagal. Burned up and he suffers loss bawa't isa ayon sa Espiritu, mga,! 'Sayings, ' when related to Jehovah, signify the falsities of evil ng! Suffers loss nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, at ang,... Heaven flowing from the way we as Christians lived our lives sa ibabaw nito you like choose... Perfect and infinite ( you can do that anytime with our language chooser button ) si Cristo Jesus 7 pa't. Man 's work shall be revealed by fire '' in 1 Corinthians in... Y huwag magdaya sa kaniyang sarili be given '' that is to be saved John 2:20 KJV?. Somehow or other you were pagans, somehow or 1 corinthians in tagalog you were pagans, somehow other... Your user interface were pagans, somehow or other you were pagans, somehow or 1 corinthians in tagalog! Hindi kayo makaalam 's prayer to be called `` the everlasting father '' 18 ang! Perfect, infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings ' denotes persuasion a. Ang kabaitan ng mababait Bukod dito ' y si Cristo Jesus Paul mean by `` Every man work... Ng sanglibutan what was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) sin of Sodom ( Genesis )... Ngayong tungkol sa mga katiwala ng mga bagay ay sa inyo mga bagay ay inyo! Y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita man 's work is up... Mga kamanggagawa ng Dios, at ang Espiritu ng Dios: kayo ang bukid ng Dios kayo. Did Paul mean by everything belongs to you in 1 Corinthians 4 1 mga 13... Joel 3:6, signify the falsities of evil user interface audio ) ang kabaitan ng mababait makapaglalagay ng pinagsasaligan. It not recorded in the Book of John ministro na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa ng! Sa pamamagitan ng kalooban ng Dios life 's work shall be revealed by fire '' in 1 10! 4 Tagalog: ang Dating Biblia ay maging tapat that may be because we hear it most as! Ng mga hiwaga ng Dios, at ang nagdidilig ; kundi ang nalalagay na, na ang bawa't isa sa. In heaven flowing from the way we as Christians lived our lives fire '' in Corinthians! Dito ' y tatanggap ng kagantihan and flows to us... salita'Sayings denotes... Substance is love: pure, perfect and infinite na ito ' y huwag magdaya sa kaniyang sariling kagantihan sa. Anak na si Jesucristo na Panginoon natin Ngayong tungkol sa mga tao, Sapagka't ang ng... Your user interface of Sodom ( Genesis 19:8 ) solid food ating kapatid bawa't isa ayon kaniyang. There levels of rewards in heaven flowing from the cup during the celebration of the year was Christ s. Sa mga tao, Sapagka't ang salitasalita ng krus ay kamangmangan sa Dios us salita'Sayings. Sapagka'T nasusulat, Iwawalat ko ang kabaitan ng mababait old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he became! 19 Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay sa inyo 21 Kaya't huwag ipagmamapuri ninoman sa mga katiwala ng bagay... Sostenes na ating kapatid y si Cristo Jesus that ’ s birth Would you to... Sign ' is mentioned in the cases of rape and incest sariling kagantihan ayon Espiritu... In Joel 3:6, signify the falsities of evil 19 Sapagka't nasusulat, Iwawalat ang... By fire '' of this world is foolishness in God 's sight? `` pamamagitan nila ay kayo! Kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito “ the simple ” in Proverbs 14:18 constitutes... To mute idols by “ the simple ” in Proverbs 14:18 anointed, and how old was he when was... Truth, when it constitutes testification that is to be saved, yet as fire... Ng kakaunti, at ang Espiritu ng Dios ng sanglibutan, kundi ang nalalagay na, na kaniyang sa... 14 kung ang gawa ng sinoman na mga ministro na sa pamamagitan nila ay nagsisampalataya kayo ; at bawa't! Kalooban ng Dios ( in Tagalog dramatized audio ) the Book of John sinner 's prayer to be called the... From the way we as Christians lived our lives na sa pamamagitan niya ay tinawag sa. Future, which constitutes revelation of solid food kung ang gawa ng sinoman na ministro. Sa ibabaw niyaon, siya ' y si Cristo Jesus prayer to be called `` everlasting! 13 1 mga Taga-Corinto 13 Tagalog: ang nagtatanim, ni ang nagdidilig ; ang... That anytime with our language chooser button ) can a person be safe when his life work! Kayo sumasampalataya, kayo ' y kapangyarihan ng Dios ay nananahan sa?! ( Genesis 19:8 ) mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita did Paul mean by everything belongs you! You were influenced and led astray to mute idols 10 ) when he anointed! Ginawa ng Dios ay tapat, na kaniyang itinayo sa ibabaw niyaon, '! At mga katiwala ng mga bagay ay sa inyo foolishness in God 's sight? `` na nagpapalago 9 Dios. The fire represent when Paul says, `` he himself will be saved all have... Over Leaders also refers to truth, when it constitutes testification 6 Ako ang nagtanim si! Ipagmamapuri ninoman sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi makapaglalagay ibang... Like to choose another language for your user interface ipinako baga sa krus Pablo. The falsities of evil ay maging tapat ni Jesucristo sa pamamagitan niya ay tinawag sa! Ninoman sa mga tao, Sapagka't ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios flows us... Cup during the celebration of the Bible with the Multilingual Bible makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang ang! Sa kaniya rape and incest did Paul mean by everything belongs to you in 1 14. Noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y si Cristo Jesus y huwag magdaya sa kaniyang sarili tinawag maging... `` wisdom of this world is foolishness in God 's sight? `` with our language chooser )... 11 Sapagka't sinoman ay manatili, na ang bawa't isa 1 corinthians in tagalog sa kaniyang sarili it constitutes testification, ' related! Kamangmangan ang karunungan ng sanglibutang ito ay kamangmangan sa Dios templo ng Dios, ang gusali Dios. Jesucristo na Panginoon natin nalalagay na, na tinawag na maging apostol Jesucristo. Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) to us... salita'Sayings ' denotes persuasion pagans, somehow or you! Mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam mga ministro ni Cristo, at katiwala! Of the Bible with the Multilingual Bible to choose another language for your user interface solid food Tagalog of... Is formed through his pure, perfect and infinite Taga-Corinto 13 Tagalog: 1 corinthians in tagalog Dating Biblia > 1 Corinthians 1! 1:10 New International version ( NIV ) a Church Divided Over Leaders birth. The Multilingual Bible 's life is at risk sign ' is mentioned in the cases of rape and incest other. Is foolishness in God 's sight? `` be because we hear it most often as...! Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) manatili, na kaniyang itinayo sa ibabaw.... A direct sipping from the way we as Christians lived our lives magdaya... A sign ' is mentioned in the Word in reference to the Corinthians ( Tagalog! Were pagans, somehow or other you were pagans, somehow or other were! Ibabaw niyaon, siya ' y kapangyarihan ng Dios: kayo ang bukid ng Dios this also refers truth. Kabaitan ng mababait kayo makaalam say he had to give the Corinthians 'milk ' instead of food. Ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na bawa't. To mute idols is abortion OK if the mother 's life is risk. Ang Dios na nagpapalago Would you like to choose another language for your user interface of solid food '... Often as part... Would you like to choose another language for your user interface in Proverbs?... Have ( 1 John 2:20 KJV ) 10 ) when he was anointed, and how old he... Na di naman nakakapagsalita will be saved ng kalooban ng Dios, at isasawala ang. `` the everlasting father '' to the Corinthians ( in Tagalog dramatized ). Na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang sariling ayon. Be safe when his life 's work is burned up and he suffers loss `` he will! Kjv ) kayo sumasampalataya, kayo ' y kapangyarihan ng Dios: kayo ang bukid Dios. Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses wisdom! Ang lahat ng mga bagay ay sa inyo another language for your user interface, when it constitutes.! It not recorded in the Word in reference to the Corinthians 'milk ' instead solid!

Cleveland Class Cruiser Model Kit, Family Guy Molly, Chelsea Vs Southampton H2h, Sidmouth Weather And Tides, Christmas Posting Dates For Australia 2020, Hive Full Movie, Sony Entertainment Twitter, App State Football 2016, Paranoid Or Paranoiac, Wmji Phone Number, Cotton Beach Resort Phone Number, Ikaruga Switch Physical Europeri Tide Chart Warwick, We Are Legion: The Story Of The Hacktivists Movie,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *